ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü’ne bağlı olan Çevre Koruma ve Kontrol Programı, günümüzde sanayileşme ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların kirlenmesi ile ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne ve kontrolüne ve ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim veren bir programdır.

Programın amacı; günümüzde önemi giderek artmakta olan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda mevcut düzenleme ve yasalara uyum süreci kapsamında, çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi, kirlilik tespiti amacı ile yapılan analizlerin uygulanması, çevresel kirliliklerin araştırılması ve elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi ve yasal mevzuatların yürütülmesi ile ilgili konularda özel sektör ve kamu işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirmektir. Bu konuda son yıllarda üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin de talepleri artmaktadır.

Programın hedefi; mezun olan öğrencilerin, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olmasını sağlayarak meslek elemanı ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktır.

Meslek liselerinin Çevre Sağlığı ile Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlara girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanını almaları gerekmektedir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı itibarı ile 50’şer kontenjanla I. öğretimin yanı sıra II. öğretimde de eğitime başlayan programda mevcut toplam öğrenci sayısı 27’dir.

Programda öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kalifiye bir çevre teknikeri olabilmeleri için fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, çevre sorunlarına duyarlı, renkleri ayırt edebilen, ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir.

İlçemiz Aksu'da Bölümümüzle ilgili Bilgiler

Aksu ve yöresi Çevre Koruma ve Kontrol Programı açısından uygun ve yeterli uygulama alanlarına ve yöreye özgü doğal kaynaklara sahiptir. Özellikle ilçeye adını veren Aksu Çayı’nın doğal güzelliğini bozan kaynakların ve ilçenin önemli değerlerinden biri olan soğuk yeraltı suyunun işlenip şişelenerek içme suyuna dönüştürüldüğü Aksu Su Fabrikası Program öğrencileri açısından ilçede bulunan önemli uygulama alanlarındandır.

Aksu yöresinde su kaynaklarının alabalık üretimi ve yetiştiriciliğine elverişli olmasından dolayı yaygın olarak bulunan alabalık üretim ve yetiştirme tesislerinden kaynaklanan kirlilik yükünün sucul ekosistemler üzerinde oluşturacağı etkiler üzerine yapılabilecek araştırmalar, öğrencilerimiz açısından gerek arazi ve gerekse laboratuar şartlarında yürütülebilecek uygulamalara fırsat tanımaktadır. Aksu ilçesinin program açısından sunduğu diğer bir olanak ise alabalık yetiştiriciliğinde büyük bir önemi bulunan suların kalitesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol ve Su Ürünleri Programları’nın birlikte çalışmalar yürütülebilecek olmasıdır.

Aksu ilçesinin küçük bir nüfusa sahip olması ve halkının çevre koruma ve kontrol konusunda fazla bilgi sahibi olmaması nedeni ile ilçede yerleşik bir çevre bilinci bulunmamaktadır. Bu kapsamda ilçe halkı, yetkili kurumlar ve Yüksekokulumuz öğrencilerinin katkıları ile ilçenin ekolojik yapısının tahribatının önlenmesi ve korunması amacı ile evsel atık yağların kullanılmış atık pillerin toplanması ve ekonomik değeri bulunan ambalaj atıklarının (kağıt, cam, plastik vs.) evlerden toplanarak geri dönüştürülebilir hale getirilmesinin sağlanması konularında projeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekoklu
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı, gerek Çevre Koruma ve Kontrol gerekse Su Ürünleri ve Organik Tarım Programı öğrencilerinin deneysel gözlem yapmalarına imkan verecek kapasite ve donanıma sahiptir.

Laboratuarda bulunan cihaz ve ekipmanlar aşağıda listelenmiştir:

 • Etüv ve kül fırını
 • Sterilizatör
 • Saf su cihazı
 • Mikroskop
 • Hassas Terazi
 • Spektrofotometre
 • Termoreaktör
 • Isıtıcılı manyetik karıştırıcı
 • Filtrasyon ünitesi
 • Muhtelif kimyasallar ve cam malzemeler

İŞ OLANAKLARI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı’ndan mezun olan öğrenciler;

 • hava kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık kirliliği, içme suyu ve atıksu arıtımında kullanılan ölçüm cihazlarını ve tesis işletim ekipmanlarını,
 • laboratuar aletlerini ve cihazlarını,
 • çevresel parametrelerin analiz edilme yöntemlerini ve veri toplamayı,
 • Büro alet, makine ve malzemelerini kullanmayı öğrenir.

Yukarıda bahsedilen mesleki donanımlara sahip olan mezun öğrenciler Çevre ve Orman Bakanlığı’na ve çeşitli bakanlıklara bağlı çevre ile ilgili olan çeşitli birimlerde, belediyelere bağlı çevre koruma ve yönetim birimlerinde ve özel sektör temsilciliklerinde iş bulma imkanlarına sahiptir. Çevre teknikerleri özellikle bahsedilen istihdam alanlarında özellikle laboratuarlarda çalışma imkanı bulabilmektedir. Çevre teknikerleri işin gerektirdiği ölçülerde çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknikerleri, sağlık personelleri, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halindedirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23 Mayıs 2019 Tarih ve 30782 sayılı Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliği’nde atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlenmiştir. İlgili Tebliğ uyarınca A sınıf (ileri ve ikincil arıtma tesisleri) kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde en az bir Çevre Teknikeri/Teknisyeni çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre; üniversitemizin Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma Kontrol Programı mezunlarının bu kapsama giren kentsel ve sanayi arıtma tesislerinde çalışma (istihdam) olanakları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve aday öğrencilerimize duyurulur.

İlgili link:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190523-21.htm

TEKNİK GEZİLER

 

Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisi ve Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Teknik Gezileri (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, Nisan 2010):

Çevre Koruma ve Kontrol Programı’nda okutulmakta olan Katı Atıklar ve Atıksuların Arıtılması dersleri kapsamında 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında dersin sorumlu Öğr.Gör. Engin Ayar ve Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Hüseyin Yazıcı tarafından yaklaşık olarak 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik gezinin ilk ayağında öğrencilere Isparta ili şehir merkezinden toplanan evsel ve endüstriyel atıksuların Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde hangi işlemlerden geçerek çevreye zararsız hale getirildiği ve tesis işletimi hakkında bilgiler verilmiştir. Gezinin ikinci ayağı olarak Isparta ilinde kaynağında ayrıştırılarak toplanan ve ekonomik değeri bulunan katı atıkların nasıl ayrıştırıldığı, nasıl geri dönüştürüldüğü ve geri dönüştürüldükten sonra hangi ürünlere dönüştüğü hakkında teknik bilgiler verilmiştir. Gezinin son ayağında ise Isparta ili şehir merkezi ve ilçelerinden toplanan katı atıkların bertaraf yöntemlerinden birisi olan düzenli depolamasında depo sahası işletimi, gaz oluşumu ve çöp sızıntı sularının bertarafı hakkında teknik bilgiler verilmiştir.

ASAT’a Bağlı Lara İleri Teknoloji Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis, GATAB’a Bağlı 100. Yıl Kompost Tesisi ve Kemer Atıksu Arıtma Tesisleri’ne Düzenlenen Teknik Geziler (2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, Mayıs 2010):

Daha önce yukarıda bahsedilen Isparta ili kapsamında düzenlenen teknik gezinin bir benzeri olarak Katı Atıklar ve Atıksuların Arıtılması dersleri kapsamında 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Mayıs ayında dersin sorumlu Öğr.Gör. Engin Ayar ve Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Hüseyin Yazıcı tarafından yaklaşık olarak 50 öğrencinin katılımıyla günübirlik bir teknik gezi düzenlenmiştir. Daha önce düzenlenen teknik geziden farklı olarak öğrencilere katı atıkların bir diğer bertaraf yöntemlerinden birisi olan kompostlaştırma yöntemi hakkında teknik bilgiler verilmiştir. Ayrıca ASAT’a bağlı Lara İleri Teknoloji Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne düzenlenen teknik gezide öğrencilere, özellikle turizmin yoğun olduğu bölgedeki otellerden toplanan atıksuların ileri teknoloji ile nasıl arıtıldığı ve tesiste hangi aşamalardan geçtiği hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

İki farklı ilimize düzenlenen bu teknik geziler ile öğrenciler katı atıkların ve atıksuların bertaraf edilmesindeki farklılıkları gözlemleyerek ileride meslek hayatlarında karşılaşacakları çalışma sahalarını tanıma fırsatı bulmuşlar ve mesleki gelişimleri açısından verimli geçen bir deneyim elde etmişlerdir.